KRAAK DE CODE

Durf jij het aan om te stelen van de Duivel?

Luister dan naar de wijn legende en vind de hints die in elke video verstopt zitten. De hints vormen samen een code waarmee je de kluis kan kraken en toegang krijgt tot de schatten van de Duivel.

Onderaan de pagina vind je 5 video’s. In elke video is een letter verstopt die correspondeert met de desbetreffende positie op de kluis. Hint 1 komt overeen met het eerste invulvak, hint 2 met de tweede, enzovoort. Vul de code correct in en maak kans op geweldige prijzen. Heb je het niet goed? Dan blijft de kluis gesloten. Kijk de video’s nog een keer goed na.

Succes en pas op dat je niet je ziel verliest..

Deze winactie is gesloten, alle winnaars hebben inmiddels bericht gehad.

Algemene voorwaarden Casillero del Diablo – Break-In room campagne 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Casillero del Diablo – Break-in room’ (hierna: "Actie"), die georganiseerd wordt door Casillero del Diablo. Deelname aan de Actie houdt acceptatie door de deelnemer (hierna: "de Deelnemer") van de voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. Deze voorwaarden voldoen aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Organisator behoudt zich het recht voor om de promotionele Actie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende Deelnemers.

De Actie

Je kunt deelnemen door het spel te spelen op www.dewijnlegende.nl, de code te kraken en je gegevens achter te laten. Onder alle deelnemers worden de verschillende prijzen verloot. De gegevens van de Deelnemers zullen tevens ook verstrekt worden aan C2B Amsterdam, het content bureau wat is ingehuurd door Casillero Del Diablo om deze campagne uit te werken. De gegevens van de Deelnemers zullen niet verstrekt worden aan andere derde partijen.

Looptijd actie

De actie loopt van 7 november 2022 09.00 uur t/m 28 februari 2023, 23:59 uur.

De prijs

De te winnen prijzen zijn:

  • 3x bike Santafixie t.w.v. € 529,-
  • 10x bluetooth speaker Caliber t.w.v. € 129,-
  • 1x wijnklimaatkast t.w.v. € 799,-
  • 20x dinerbonnen t.w.v. € 100,-
  • 6x messen en 2x schort van BLACKHAND t.w.v. verschillende prijzen
  • 10x Marie-Stella-Maris home essentials t.w.v. € 52,-

De Organisator zal 52 prijswinnaars aanwijzen. De Deelnemers die gewonnen hebben, worden per e-mail op de hoogte gebracht. De Deelnemers dienen zich op verzoek van Organisator te legitimeren voor toekenning van de prijs. Een prijswinnaar dient binnen 10 dagen na verzending van de e-mail door Organisator per e-mail te reageren. Indien binnen 10 dagen geen reactie is ontvangen door Organisator, vervalt het recht op de prijs.

De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waarde compensatie. Je kunt de prijs niet inwisselen voor contact geld. De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen dan de Deelnemer die de prijs gewonnen heeft. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Deelnemers

Deelname staat open voor eenieder boven de 18 jaar. Organisator heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Organisator heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de Actie wordt niet gekwalificeerd als Deelnemer. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, noch voor eventueel verloren gegane inzendingen, en storingen in het netwerk, de hardware of software, die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Toestemming en vrijwaring

Deelnemer verklaart en garandeert dat zijn/haar inzending niet onrechtmatig is of anderszins in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde. In het bijzonder verklaart en garandeert Deelnemer uitdrukkelijk dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Organisator heeft het recht om een inzending te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als zij vermoedt dat de inzending rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig is.

Deelnemer draagt de (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot zijn/haar inzending geheel en onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Organisator. Deelnemer erkent dat deze overdracht tevens inhoudt dat de Organisator de inzending in alle huidige en toekomstige exploitatievormen kan exploiteren en gebruiken. Deelnemer verklaart bevoegd te zijn tot deze overdracht. Deelnemer doet tevens afstand van enig persoonlijkheidsrecht terzake zijn/haar inzending, voorzover de wet dit toelaat. Deelnemer erkent dat deze afstand mede inhoudt dat Organisator het recht heeft om de inzending naar eigen inzicht aan te passen.

Persoonsgegevens en Privacy

Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar volledige naam te publiceren op www.dewijnlegende.nl. Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de Actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. Voorts geeft de Deelnemer aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijs.

De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de Deelnemer, onder andere door middel van een nieuwsbrief, kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Organisator alsmede van haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten door een e-mail te sturen aan maria.villamizar@conchaytoro.cl onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’. In geval van toezending van informatie door Organisator met gebruikmaking van de elektronische gegevens van Deelnemer zal dit slechts geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Organisator waarbij de Deelnemer de mogelijkheid zal worden geboden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze te verzetten tegen verdere toezending. Elektronische toezending van informatie over diensten van derden kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer (opt-in). Daarnaast heeft iedere Deelnemer het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per e-mail aan Organisator wordt verzocht.

Wijziging voorwaarden en technische voorzieningen

Organisator kan te allen tijde deze voorwaarden, waaronder de in deze voorwaarden weergegeven de te winnen prijs, wijzigen; wij raden je daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die door de Organisator aan de Actie is besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten

Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde Actie, dan kan de Deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan info@c2b.nu onder vermelding van ‘klacht Winactie – Break-in room’.

Aansprakelijkheid

Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de prijzen, en/of voor enige schade, van welke aard dan ook, die daaruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen aangaande deze actie? Dan kun je een email sturen naar info@c2b.nu.